VPT

Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg

Informatie

De VPT is onder verenigingsnummer 052 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen, kortweg KNBF. Via het lidmaatschap bij de VPT zijn alle leden tevens lid bij deze Bond, welke een overkoepelend orgaan vormt waarbij alle serieuze postzegelverenigingen en studiegroepen zijn aangesloten. Hiervan krijgt elk lid een lidmaatschapskaart, waarmee allerlei kortingen verkregen kunnen worden.

De contributie bij de VPT voor het jaar 2017 is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op €37,50. (Van dit bedrag wordt €4,80 aan de KNBF betaald als contributie en €19,25 aan het Maandblad, waarvan het individueel abonnement al €31,00 kost.)

Voor nieuwe leden geldt een eenmalig entreegeld van €4,00 en contributie naar rato. Via het lidmaatschap van de VPT ontvangen de leden ook het Maandblad voor Filatelie.

Naast de maandelijkse bijeenkomsten, waarvoor leden een nieuwsbrief ontvangen, heeft de vereniging een veiling, een rondzenddienst, nieuwtjesdienst, bibliotheek, ledenpas, cursus begeleiding bij filatelie en een nalatenschapcommissie.

De VPT is ingeschreven in het KvK verenigingenregister onder nummer 40.258.034.

De uitgebreidere inhoud van ons informatieboekje staat hieronder afgebeeld.

 

VERENIGING VAN

POSTZEGELVERZAMELAARS

TILBURG

Sinds 1942

 

CORRESPONDENTIE-ADRES:

POSTBUS 10418

5000 JK  TILBURG

 

TEL: 013  - 5 714 417

E-MAIL: vpt-tilburg@planet.nl

Website:  vpt-tilburg.nl

 

 

Beste postzegelverzamelaar,

 

 

Hierbij ontvangt U informatie over onze gezellige en enthousiaste Vereniging van Post-zegelverzamelaars Tilburg (VPT) die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).

 

TIEN KEER PER JAAR EEN BIJEENKOMST:

 

In de regel organiseert de VPT (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) elke eerste woensdagavond van de maand een bijeenkomst voor de leden in wijkcentrum “DE HEYHOEF”, Kerkenbosplaats 1 gelegen in De Reeshof te Tilburg-West. Hier stoppen bussen voor de deur en is er volop gratis parkeermogelijkheid.

Na snelle afwikkeling van enkele huishoudelijke zaken, komen voornamelijk onderwerpen aan bod die het verzamelen zo plezierig maken voor u en voor ons. Bij onze bijeenkomsten zijn doorgaans zo’n 40 leden aanwezig, afkomstig uit Midden-Brabant en het aangrenzende Vlaanderen. Onder meer deze diversiteit maakt de VPT aantrekkelijk. Bezoekers houden zich op diverse manieren gezellig en nuttig bezig.

Bijvoorbeeld via ‘n powerpointpresentatie door een deskundige collega-verzamelaar, een quiz met kansen op prijzen of een boekpresentatie. Gelijkgestemde mede-verzamelaars ruilen onderling, praten over hun en uw liefhebberij, wisselen informatie uit en geven mekaar tips over verzameltechniek of interessante koopjes. Ook vinden regelmatig minitentoonstellingen plaats waarbij een medelid vertelt over wat hij of zij zo interessant vindt aan zijn of haar verzamelobjecten. Soms doen leden op deze manier de nodige ervaring op om vervolgens ook op regionale, districts- of zelfs (inter)nationale postzegeltentoonstellingen met hun kennis en kunde voor de dag te komen. Uiteraard exposeren lang niet alle VPT-leden en dat hoeft natuurlijk ook niet.

Elke bijeenkomst eindigt met een veiling waarop – tegen lage en dus aantrekkelijke inzetprijzen ongeveer 150 kaveltjes worden geveild: landenverzamelingen, albums, stockboeken, poststukken (briefkaarten en enveloppen), series en bijzondere losse zegels. De geveilde losse zegels zijn altijd van goede kwaliteit, dank zij de strenge voorwaarden die de veilingcommissie hanteert bij het accepteren van kavels die leden aanbieden. De kosten zowel voor koper als verkoper zijn uitzonderlijk laag.

Zoals eerder vermeld is er volop gelegenheid tot bijkletsen met gelijkgestemden en tot het ruilen van postzegels enz.

Op elke bijeenkomst treffen de leden enkele vertrouwde semihandelaren aan.

 

 

C U R S U S   B B F   = BEGELEIDING BIJ FILATELIE :

De VPT organiseert elk jaar (bij voldoende belangstelling) een cursus BBF.

Op deze cursus komen nuttige en leerzame kwesties aan bod zoals: soorten filatelistische elementen die het verzamelen meer dan waard zijn, watermerken, tandingen meten, het zelf ontwerpen (al dan niet per pc)  van albumbladen, soorten afstempelingen, thematisch verzamelen, bouwplannen samenstellen enz.

 

D E    N I E U W T J E S D I E N S T:

Elk VPT-lid kan deelnemen aan de nieuwtjesdienst via onze vaste leverancier: Euromunt/Europost (Hoefstraat 9, Tilburg). Dit houdt in dat men zich met korting kan abonneren op alle nieuwe uitgiftes van Nederland, de Rijksdelen overzee, West-Europese en diverse andere landen.

 

V PT - N I E U W S B R I E F:

Dit is de kleurrijke mededelingenbrief die VPT- leden kosteloos tijdens de voorafgaande bijeenkomst of anders per e-mail (eventueel in hun postbus) ontvangen. Deze interessante Nieuwsbrief bevat tips plus artikelen over verzamelmogelijkheden, posthistorie en andere facetten van uw hobby. U kunt hierin desgewenst ook uw eigen bijdrage geplaatst krijgen. Redacteur is Ton Smulders (telefoon 013 505 1558).

Naast de agenda van de eerstkomende ledenvergadering bevat deze VPT nieuwsbrief de kavellijst van de eerstkomende verenigingsveiling. Soms verschijnt de rubriek VRAAG EN AANBOD waarin leden gratis advertenties kunnen plaatsen met betrekking tot te koop of te ruil aangeboden of gevraagd filatelistisch materiaal.

 

H E T    M A A N D B L A D    V O O R    F I L A T E L I E:

Elk VPT-lid ontvangt gratis 11 keer per jaar het befaamde Maandblad voor Filatelie dat volledig in kleur allerlei wetenswaardigheden rond onze hobby bevat. Deze rijk geïllustreerde artikelen presenteren een schat aan gegevens over filatelistische onderwerpen. Daarnaast geeft dit interessante tijdschrift een overzicht van komende postzegelevenementen in binnen- en buitenland. Ook staan er advertenties in voor veilingen en speciale aanbiedingen van handelaren. In kleur presenteert Filatelie overzichten van de nieuwste uitgiften wereldwijd. [De abonnementskosten zijn volledig in de VPT contributie inbegrepen. N.B. Een afzonderlijk jaarabonnement op dit mooie blad zou in feite meer kosten dan onze jaarlijkse VPT contributie!]

 

D E   L I D M A A T S C H A P S K A A R T:

Het handige VPT ledenpasje stelt u in staat bij Euromunt/Europost (Hoefstraat 9, Tilburg) 10% korting te krijgen op stockboeken, albums, Hawid stroken, nieuwtjes enz.

Tevens kunt U met deze kaart boeken lenen in de omvangrijke Landelijke Filatelistische Bibliotheek te Baarn. De VPT beschikt uiteraard in onze eigen bibliotheek over een catalogus hiervan.

Omdat de VPT-pas valt onder de KNBF zitten daar talloze voordelen voor onze leden aan vast. Zie daarvoor de website van de bond: www.knbf.nl

E-mailadres: knbf@knbf.nl

 

DE  EENVOUDIGE PROCEDURE  VOOR  NIEUWE  LEDEN:

Voor iedereen die lid van de V.P.T. wil worden, is volgens de statuten in principe een voordracht nodig. Deze verloopt vrijwel altijd probleemloos.

Naam en woonplaats van het voorgedragen lid komen in de maandelijkse VPT Nieuwsbrief.

Een maand later en onder voorwaarde dat tegen het lidmaatschap geen gerechtvaardigde bezwaren zijn ingebracht, is via ballotage het voorgedragen lid van harte als nieuw lid van de VPT toegelaten. Op dat moment gaat het eenmalige entreegeld en de jaarlijkse contributie in.

Zodra de betaling daarvan door penningmeester Harrie de Kok ontvangen is, wordt het nieuwe lid aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen en vanaf dat moment is elk nieuw lid abonnee op het prachtige Maandblad voor Filatelie.

Tevens komen de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de VPT ter beschikking.

Leden van wie de geboortedatum bij de vereniging bekend is, ontvangen ieder jaar een felicitatie.

SPECIAAL AANBOD: Elk nieuw lid ontvangt als welkomstgeschenk gratis een exemplaar van het 300 blz. dikke jubileumboek met meer dan 1600 illustraties: “Markante tijdstippen uit de historie van Tilburg en omgeving, een kijk-, zoek- en leesboek”.

 

C O N T R I B U T I E   E N   E N T R E E G E L D:

Elk nieuw lid betaalt eenmalig 4.00 entreegeld.

De contributie voor het jaar 2017 is vastgesteld op 37,50 en is bij vooruitbetaling te voldoen. Het lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar en de contributie wordt voor het eerste jaar pro rata berekend vanaf het moment dat het lidmaatschap aanvangt.

 

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R:

Hierna vindt u ook het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van onze VPT. Dit formulier ontvangt secretaris Wim Tukker graag zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend van u terug.

Daarna start de simpele lidmaatschapsprocedure, zoals die hiervoor is omschreven.

 

In kort bestek hebt u hierboven de nodige informatie omtrent onze VPT kunnen lezen.

Graag geven wij u desgewenst telefonisch nadere gegevens.

Wilt u meer plezier en dus meer rendement uit uw postzegelhobby halen? Word dan lid van onze gezellige en waardevolle vereniging.

U bent van harte welkom!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur van de VPT, bestaande uit:

Joop Spermon,     voorzitter        Tel: 013 -  534 4497

Harrie de Kok,     penningmeester

Marina Slegers     lid

De website van onze vereniging is: vpt-tilburg.nl

 

 

 

 

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R    V P T

 

Naam + voorletters :...............................................................      

 

Adres:     ...............................................................................

 

Postcode:............ .......................   Woonplaats: .........................      

 

Telefoonnummer:                                                                      

 

E-Mail:                                                                                    

 

Geboortedatum:                                                                        

 

Lid van een andere bij de KNBF aangesloten vereniging?    JA / NEE

 

Zo ja welke?                                                                             

 

Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: ......................................      

 

De VPT biedt haar leden regelmatig lezingen en minitentoonstellingen aan.  Kunt u vanwege uw hobby of beroep hierbij misschien ook een rol spelen?  Zo ja, op welk gebied of met welk onderwerp? Uiteraard is van verplichting geen sprake.

              ...............................................................................

 

Plaats + datum:                                                                        

 

 

Handtekening:          ......................................

 

Graag retourneren aan het secretariaat:

 

Harrie de Kok

Belfeldstraat 12

5043WT   TILBURG