VPT

Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg

Informatie

De contributie bij de VPT voor het jaar 2021 is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op €19,50.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalig entreegeld van €4,00 en contributie naar rato.

Naast de maandelijkse bijeenkomsten, waarvoor leden een nieuwsbrief ontvangen, heeft de vereniging een veiling, een nieuwtjesdienst, cursus begeleiding bij filatelie en een nalatenschapscommissie.

De VPT is ingeschreven in het KvK verenigingsregister onder nummer 40.258.034.

De uitgebreidere inhoud van ons informatieboekje staat hieronder afgebeeld.

 

 

VERENIGING VAN

POSTZEGELVERZAMELAARS

TILBURG

Sinds 1942

 

CORRESPONDENTIE-ADRES:

Belfeldstraat 12

5043 WT  TILBURG

 

E-MAIL: vpt-tilburg@ziggo.nl

Website:  vpt-tilburg.nl

 

 

Beste postzegelverzamelaar,

 

 

Hierbij ontvangt U informatie over onze gezellige en enthousiaste Vereniging van Post-zegelverzamelaars

 

 

TIEN KEER PER JAAR EEN BIJEENKOMST:

 

In de regel organiseert de VPT (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) elke eerste woensdagavond van de maand een bijeenkomst voor de leden in wijkcentrum “DE HEYHOEF”, Kerkenbosplaats 1 gelegen in De Reeshof te Tilburg-West. Hier stoppen bussen voor de deur en is er volop gratis parkeermogelijkheid.

Na snelle afwikkeling van enkele huishoudelijke zaken, komen voornamelijk onderwerpen aan bod die het verzamelen zo plezierig maken voor u en voor ons. Bij onze bijeenkomsten zijn doorgaans zo’n 30 leden aanwezig, afkomstig uit Midden-Brabant. Onder meer deze diversiteit maakt de VPT aantrekkelijk. Bezoekers houden zich op diverse manieren gezellig en nuttig bezig.

Bijvoorbeeld via ’n Powerpoint presentatie door een deskundige collega-verzamelaar, een quiz met kansen op prijzen of een boekpresentatie. Gelijkgestemde mede-verzamelaars ruilen onderling, praten over hun en uw liefhebberij, wisselen informatie uit en geven mekaar tips over verzameltechniek of interessante koopjes. Ook vinden regelmatig minitentoonstellingen plaats waarbij een medelid vertelt over wat hij of zij zo interessant vindt aan zijn of haar verzamelobjecten. Soms doen leden op deze manier de nodige ervaring op om vervolgens ook op regionale, districts- of zelfs (inter)nationale postzegeltentoonstellingen met hun kennis en kunde voor de dag te komen. Uiteraard exposeren lang niet alle VPT-leden en dat hoeft natuurlijk ook niet.

Bij elke bijeenkomst is er een veiling waarop – tegen lage en dus aantrekkelijke inzetprijzen ongeveer 150 kaveltjes worden geveild: landenverzamelingen, albums, stockboeken, poststukken (briefkaarten en enveloppen), series en bijzondere losse zegels. De geveilde losse zegels zijn altijd van goede kwaliteit, dank zij de strenge voorwaarden die de veilingcommissie hanteert bij het accepteren van kavels die leden aanbieden. De kosten zowel voor koper als verkoper zijn uitzonderlijk laag.

Zoals eerder vermeld is er volop gelegenheid tot bijkletsen met gelijkgestemden en tot het ruilen van postzegels enz.

Op elke bijeenkomst treffen de leden enkele vertrouwde semihandelaren aan.

 

 

C U R S U S   B B F   = BEGELEIDING BIJ FILATELIE :

De VPT organiseert elk jaar (bij voldoende belangstelling) een cursus BBF.

Op deze cursus komen nuttige en leerzame kwesties aan bod zoals: soorten filatelistische elementen die het verzamelen meer dan waard zijn, watermerken, tandingen meten, het zelf ontwerpen (al dan niet per pc)  van albumbladen, soorten afstempelingen, thematisch verzamelen, bouwplannen samenstellen enz.

 

D E    N I E U W T J E S D I E N S T:

Elk VPT-lid kan deelnemen aan de nieuwtjesdienst via onze vaste leverancier: Euromunt/Europost (Hoefstraat 9, Tilburg). Dit houdt in dat men zich met korting kan abonneren op alle nieuwe uitgiftes van Nederland, de Rijksdelen overzee, West-Europese en diverse andere landen.

 

V PT - N I E U W S B R I E F:

Dit is de kleurrijke mededelingenbrief die VPT- leden kosteloos tijdens de voorafgaande bijeenkomst of anders per e-mail (eventueel in hun postbus) ontvangen. Deze interessante Nieuwsbrief bevat tips plus artikelen over verzamelmogelijkheden, posthistorie en andere facetten van uw hobby. U kunt hierin desgewenst ook uw eigen bijdrage geplaatst krijgen.

Naast de agenda van de eerstkomende ledenvergadering bevat deze VPT nieuwsbrief de kavellijst van de eerstkomende verenigingsveiling. Soms verschijnt de rubriek VRAAG EN AANBOD waarin leden gratis advertenties kunnen plaatsen met betrekking tot te koop of te ruil aangeboden of gevraagd filatelistisch materiaal.

 

 

SPECIAAL AANBOD: Elk nieuw lid ontvangt als welkomstgeschenk gratis een exemplaar van het 300 blz. dikke jubileumboek met meer dan 1600 illustraties: “Markante tijdstippen uit de historie van Tilburg en omgeving, een kijk-, zoek- en leesboek”.

 

C O N T R I B U T I E   E N   E N T R E E G E L D:

Elk nieuw lid betaalt eenmalig € 4.00 entreegeld.

De contributie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 19,50 en is bij vooruitbetaling te voldoen. Het lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar en de contributie wordt voor het eerste jaar pro rata berekend vanaf het moment dat het lidmaatschap aanvangt.

 

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R:

Hierna vindt u ook het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van onze VPT. Dit formulier ontvangt de secretaris graag zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend van u terug.

Daarna start de simpele lidmaatschapsprocedure, zoals die hiervoor is omschreven.

 

In kort bestek hebt u hierboven de nodige informatie omtrent onze VPT kunnen lezen.

Graag geven wij u desgewenst telefonisch nadere gegevens.

Wilt u meer plezier en dus meer rendement uit uw postzegelhobby halen? Word dan lid van onze gezellige en waardevolle vereniging.

U bent van harte welkom!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur van de VPT, bestaande uit:

Theo de Klaver,    secretaris

Joop Spermon,     voorzitter       

Harrie de Kok,     penningmeester

Marina Slegers     lid

 


 

 

 

 

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R    V P T

 

Naam + voorletters :...............................................................      

 

Adres:     ...............................................................................

 

Postcode:............ .......................   Woonplaats: .........................      

 

Telefoonnummer:                                                                      

 

E-Mail:                                                                                    

 

Geboortedatum:                                                                        

 

 

Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: ......................................      

 

De VPT biedt haar leden regelmatig lezingen en minitentoonstellingen aan.  Kunt u vanwege uw hobby of beroep hierbij misschien ook een rol spelen?  Zo ja, op welk gebied of met welk onderwerp? Uiteraard is van verplichting geen sprake.

              ...............................................................................

 

Plaats + datum:                                                                        

 

 

Handtekening:          ......................................

 

Graag retourneren aan het secretariaat:

 

Belfeldstraat 12

5043 WT   TILBURG

      

PRIVACYVERKLARING  VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS ‘TILBURG’ (V.P.T)

 

In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om ons in staat te stellen met u contact op te nemen.

 

Wij verzamelen de volgende gegevens:

naam, adres en woonplaats

 e-mailadres

 datum aanvang lidmaatschap

 

Deze gegevens worden beheerd door het bestuur.

 

                                                                                                                     

 

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

 

Uw rechten:

Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.

Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.

Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.

Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie. Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond. Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op bijvoorbeeld per e-mail of brief. 1

Bewaren van uw persoonsgegevens. Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de 'laatste herziening' onder aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

 

Opgemaakt 25 mei 2018.